Ons kantoor

Koninklijke Unie van de Middenstand vzw
HťlŤne Dutrieulaan 10/301
9051 Sint-Denijs-Westrem
Ondernemingsnummer: 0407.749.792

Contact met ons kantoor

 • Telefoon: 09/265 95 11
 • Fax: 09/224 43 93
 • Mail: info@kum.be
 • Website: www.kum.be

Verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 18009 A.

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA te 1000 Brussel, Congresstraat,12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.

Buitengerechtelijke klachtenregeling

Voor al uw vragen en antwoorden kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de MeeŁssquare 35, tel: 02/5475871, fax:02/5475975, info@ombudsman.as, http://www.ombudsman.as

AssurMiFid-gedragsregels

De Koninklijke Unie van de Middenstand is gehouden tot het naleven van de AssurMiFid-gedragsregels en deelt u in dit verband volgende informatie mee:

Bij het aanbieden of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of bij het aanbieden of verstrekken van verzekeringsbemiddelingsdiensten zien wij erop toe onszelf op loyale, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen van onze klanten.

Aangeboden producten en diensten

Informatie over het begrip verzekeringsbemiddeling

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Nummers van de takken en de titulatuur

 • 1: ongevallen;
 • 2: ziekte;
 • 3: voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;
 • 4: Casco rollend spoorwegmaterieel;
 • 5: luchtvaartcasco;
 • 6: Casco zee- en binnenschepen;
 • 7: vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen;
 • 8: brand- en natuurevenementen;
 • 9: andere schade en goederen;
 • 10: BA motorrijtuigen;
 • 11: BA luchtvaartuigen;
 • 12: BA zee- en binnenschepen;
 • 13: algemene BA;
 • 14: krediet;
 • 15: borgtocht;
 • 16: diverse geldelijke verliezen;
 • 17: rechtsbijstand;
 • 18: hulpverlening;
 • 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen;
 • 22: bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen;
 • 23: levens-, bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;
 • 26: kapitalisatieverrichtingen;
 • 27: beheer van collectieve pensioenfondsen.

Vergoeding

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor.

Informatie over het belangenconflictenbeleid van ons kantoor

Wetgevend kader

Vanaf 30/04/2014 zijn de AssurMiFid-gedragsregels van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30/07/2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiŽle producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21/02/2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2/08/2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten op de verzekeringssector en KB van 21/02/2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling. De wettelijk regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFid-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geŽerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten geÔdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar groepsstructuur.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliŽnt;
 • situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of de transactie;
 • situaties met een financiŽle drijfveer om andere klanten te laten voorgaan;
 • situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliŽnt wordt uitgeoefend;
 • situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliŽnt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.

Welke maatregelen neemt ons kantoor?

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert. Het gaat ondermeer om:

 • een interne instructienota;
 • een aangepast verloningsbeleid;
 • een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
 • een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
 • een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepasten/of geactualiseerd worden.

Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geÔnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds contact opnemen met ons voor meer informatie.