Startlening+

Wat houdt deze formule in

De Startlening+ is een achtergestelde lening voor alle starters (natuurlijke personen en rechtspersonen) die nog niet of gedurende ten hoogste 4 jaar actief zijn (voor natuurlijke personen : actief in hoofdberoep). Het maximumbedrag is € 100.000.

Participatiefonds Vlaanderen, dat behoort tot de PMV-groep, kent de Startlening+ toe.

Wie komt in aanmerking

De Startlening+ is bestemd voor alle starters, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen.

Participatiefonds Vlaanderen verstaat onder ‘starter’ dat u uw zelfstandige activiteit nog niet langer dan 4 jaar uitoefent. Bent u een natuurlijke persoon, dan houdt dat in dat u ofwel nog nooit hebt gewerkt als zelfstandige in hoofdberoep, ofwel dat u uw huidige zelfstandige activiteit ten hoogste 4 jaar uitoefent. Hetzelfde geldt voor een rechtspersoon, waarbij er rekening wordt gehouden met de voorgeschiedenis van de vennoten. Ook als stagiair in het kader van de uitoefening van een vrij beroep komt u in aanmerking, mits u zich vestigt als zelfstandige in hoofdberoep.

Om in aanmerking te komen voor een Startlening+ moet u zelf uw activiteit of onderneming uitbaten. Indien u een vennootschap opricht, moet u in principe meerderheidsaandeel-houder zijn en het dagelijkse beheer waarnemen. Als aanvrager woont u in het Vlaamse Gewest of is uw maatschappelijke zetel er gevestigd, en kunt u investeren in een project op Belgisch grondgebied. Ligt uw woonplaats of uw maatschappelijke zetel niet in het Vlaamse Gewest, maar investeert u in het Vlaamse Gewest, dan komt dit ook in aanmerking.

Als u leent bij het Participatiefonds Vlaanderen, dan moet u beantwoorden aan de Europese KMO-definitie :
  • U stelt minder dan 250 voltijds equivalenten tewerk
  • U hebt een jaaromzet van maximum € 50 miljoen en/of een balanstotaal van maximum € 43 miljoen
  • U maakt geen deel uit van en groep die geen KMO meer is op basis van de regels van de partner- en verbonden

    ondernemingen voor deelnemingen vanaf 25% (aanbeveling van de Europese Commissie van 6/5/2003)

Uw onderneming wordt niet meer als KMO beschouwd indien ze gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet meer beantwoordt aan het criterium van tewerkstelling, jaaromzet of balanstotaal. Indien het aantal voltijdse equivalenten echter 250 eenheden of meer bereikt, komt Participatiefonds Vlaanderen niet tussen, ook al zijn de andere criteria niet overschreden. Vzw's kunnen in aanmerking komen voor zover zij minstens de helft van hun inkomsten behalen uit normale economische activiteiten.

Wat komt in aanmerking

De Startlening+ is bestemd voor de financiering van uw materiële, immateriële en financiële investeringen, evenals voor de financiering van uw behoefte aan bedrijfskapitaal die gepaard gaat met de start of uitbouw van uw activiteit.

Participatiefonds Vlaanderen financiert enkel nieuwe investeringen (ook vervangings-investeringen, tweedehandsmateriaal) maar aanvaardt geen aanvragen voor herfinanciering van verbintenissen bij andere kredietinstellingen, noch voor herfinanciering of betaling van andere bestaande schulden, al dan niet achterstallig. Een openstaande schuld van minder dan 3 maanden oud op het moment van ontvangst van de aanvraag beschouwt Participatiefonds Vlaanderen niet als een bestaande schuld.

Voor uw investeringen in onroerende goederen komt het Participatiefonds Vlaanderen enkel tussen voor het beroepsgedeelte van het onroerend goed voor eigen beroepsmatig gebruik. Het beroepsgedeelte van uw onroerend goed moet blijken uit een expertiseverslag. Participatiefonds Vlaanderen komt niet tussen voor vastgoed dat u (gedeeltelijk en) al dan niet beroepsmatig verhuurt.

U kunt met de Startlening+ ook de overname van een (deel van een)handelsfonds financieren, dan wel de overname van de aandelen van een bestaande vennootschap. In dat laatste geval moet u de meerderheid van de aandelen overnemen of meerderheidsaandeelhouder worden, en moet de overnemer het dagelijks beheer uitoefenen.

Door de Europese de-minimis regelgeving kan Participatiefonds Vlaanderen leningaanvragen voor volgende doeleinden niet aanvaarden:

  • transportsector: leningen voor de financiering van rollend materieel bestemd voor vervoer van goederen voor rekening van derden (financiering van een autobus, ambulance, taxi is wel toegelaten);
  • landbouwactiviteiten;
  • financieringsaanvragen gericht op export (b.v. verkoopkantoor in het buitenland).

Tradingactiviteiten komen niet in aanmerking voor financiering door Participatiefonds Vlaanderen.

Leningkenmerken

Maximumbedrag

Het maximumbedrag van de lening is gelijk aan het kleinste van volgende bedragen:
  • 4 maal de eigen inbreng. Dit bedrag mag ook gedeeltelijk of volledig geleend worden
  • € 100.000

In principe is er geen minimumbedrag, maar Participatiefonds Vlaanderen gaat ervan uit dat aanvragen van minder dan € 5.000 best op een andere manier gefinancierd worden.

Looptijd

De duur van de lening is minimaal 3 en maximaal 10 jaar.

Intrestvoet

De intrestvoet is vast en bedraagt nu 3,00 % per jaar.

Terugbetaling

U betaalt de Startlening+ maandelijks terug aan de hand van constante aflossingen. Tijdens het eerste jaar betaalt u ook enkel de intresten terug. Mits gemotiveerde aanvraag kunt u dit verlengen tot 2 jaar, of ervan afzien, en het kapitaal ook al vanaf het eerste jaar terugbetalen. De terugbetaling van het kapitaal start na afloop van de vrijstellingsperiode voor kapitaalsaflossing. Die eventuele vrijstellingsperiode begint te lopen vanaf de eerste maand van effectieve opname. In bepaalde gevallen kan Participatiefonds Vlaanderen toestaan dat intrestbetaling en terugbetaling van kapitaal gebeuren op driemaandelijkse basis.

Achtergesteld

Door het achtergesteld karakter van de Startlening+ kunnen andere kredietverstrekkers deze lening beschouwen als een uitbreiding van het eigen vermogen, wat het bekomen van bankfinanciering in principe gemakkelijker zou moeten maken.

Waarborgen

Participatiefonds Vlaanderen nv stelt zich soepel op inzake bewaarborging van de Startlening+. Dit aspect wordt project per project geëvalueerd, zoals gebruikelijk is in de financiële sector. De waarborgen worden bepaald in functie van het kredietrisico en slaan enkel op de elementen die betrekking hebben op het project. Indien er waarborgen worden gevraagd, dan wordt erop gelet dat de kosten ervan voor de klant zo beperkt mogelijk worden gehouden (bijvoorbeeld: een hypothecair mandaat in plaats van een hypothecaire inschrijving). Solidaire borgstelling wordt beperkt tot de borgstelling van de actieve vennoten.

Cumulatie

U kunt de Startlening+ cumuleren met een "KMO-cofinanciering" van Participatiefonds Vlaanderen, maar het bedrag van alle leningen samen mag niet hoger liggen dan € 350.000.

Indien u de "KMO-cofinanciering" vraagt op naam van een vennootschap, moet u de tegenwaarde van de Startlening+ en de eigen inbreng onder de vorm van volstort kapitaal inbrengen in de vennootschap.

Aanvraagprocedure

Voor aanvragen en begeleiding bij de indiening van de Startlening kunt u zich wenden tot aanbrengers en kredietinstellingen waarmee Participatiefonds Vlaanderen samenwerkt of verstrekkers van microkredieten (http://www.pmv.eu/nl/participatiefonds-vlaanderen/startlening) . U vindt hier een overzicht van deze aanbrengers. U kunt een aanvraag voor een Startlening+ ook rechtstreeks bij Participatiefonds Vlaanderen indienen.

Begeleiding

Het volgen van een begeleidingsprogramma na opstart van de activiteit in het kader van een door Agentschap Ondernemen ondersteund traject wordt aanbevolen.

Extra’s indien u werkzoekende bent

Definitie werkzoekende: een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze, niet-werkende werkzoekende of begunstigde van een leefloon

U bezorgt een geldig attest Startlening (verkrijgbaar bij de VDAB of enige andere bevoegde instantie bij de aanvraag.

De looptijd van uw lening als werkzoekende bedraagt minimum 5 jaar.

Participatiefonds Vlaanderen vraagt geen waarborgen als u werkzoekende bent.

Indien de zaak of onderneming wordt stopgezet, dan kan zelfs een schuld tot € 40.000 worden kwijtgescholden. U moet als leningnemer het bewijs van gebrek aan leefbaarheid leveren van de activiteit binnen drie maanden na de stopzetting.

In alle andere gevallen van stopzetting moet u het bedrag van de Startlening+ terugbetalen en kan Participatiefonds Vlaanderen de nodige maatregelen nemen om de invordering te bewerkstelligen.

U behoudt het recht op werkloosheidsuitkering bij stopzetting voor om het even welke reden binnen de 15 jaar volgend op de start van de zelfstandige activiteit.

Meer info?

Laat een opmerking achter